Divide amp Fight v1.28

warcraft maps

Warcraft random map
Divide amp Fight v1.28
Tiêu đề: Divide amp Fight v1.28
Loại: Hero Defense
đất đai: Northrend
Kích thước khu vực: 160x160
Có thể chơi khu vực: 128x128
Khuyến cáo người chơi: 2
Bằng ':
Lowji 107
24.08.2011 11:26:25
2797 2118


Mô tả:
Present by 0T0.Lowji Updated: 17/8/2011 Modes: -ap, -ar, -sh, -swap, -ms, -wtf, -test, -clear Patch: 1.24e Note: You must install the latest Warcraft 3 patch (version 1.24b or newer) to play this map.

Kích thước tập tin: 5965kb.
Tải về Divide and Fight v1.28.w3x
Add this map to your site or blog

nội dung thẻ

Một phiên bản: divide fight
• 1.28 • 2.09f2.09e2.09d2.09c2.09b2.092.08d2.08c2.08b2.082.07c2.07b2.07a2.072.06d2.06c2.06b2.062.05c2.05b2.04g2.04f2.04e2.04d2.04c2.04b2.042.03d2.03c2.03b2.032.02e2.02d2.02c2.17d2.17b2.17a2.16e2.162.15f2.15e2.15d2.15b2.152.14d2.142.13f2.13e2.13d2.13c2.13b2.132.12c2.12b2.122.11b2.112.10d2.10c2.10b2.102.0b1.221.211.19c1.19b
Be the first user to rate this.
Your rate:


Tương tự như bản đồ
Cầu thủ bản đồ này: 2-4-6-8-10
Mô tả chi tiết của bản đồ Divide amp Fight v1.28:
mở rộng / sụp đổ

Some modes and cheats are used in map.
Modes: -ar: all random.
-sh: same hero
-test : enable 3 cheats
-lvl : hero will gain level 25.
-money : player will take 100000 gold.
-rf : refresh HP, MP and cooldown of hero ability.
-wtf : what the fuck, all ability will have no cooldown and manacost.
-reveal: disable fog of war and reveal all map.
Cheats: -ms : show your hero's movement speed.

Divide & Fight is a Warcraft III custom map based on DotA (IceFrog).
Type: Heroes Arena, Defense Base Structure
Suggest players: 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4 and 5 vs 5.
Map enable run in patch 1.24e and newer.
Download at warcmaps.com
You can get more information about map at: www.phutu.tk

§Ó tr¸nh t×nh tr¹ng map ¶o, map cheat. Mäi ng­êi chØ nªn down map t¹i WWW.PHUTU.TK hoÆc WWW.PLAYDIVIDE.TK.
Phiªn b¶n míi nhÊt cña map sÏ chØ ®­îc cËp nhËt vµ upload t¹i c¸c trang trªn.
C¶m ¬n vµ chóc mäi ng­êi mét trËn ®Êu vui vÎ!

Gameplay based on DotA by Ice Frog.
You just choose your favourite hero from more than 50 heroes and try to kill enemy, destroy their castle to victory.

Map is created & developed by Lowji.107.
You can contact me by:
Yahoo: why_did_you_leave_me_107@yahoo.com
Garena: 0T0.Lowji

Mode TEST ®· ®­îc bËt:
-lvl : §¹t cÊp 25
-money : 100 v¹n l­îng vµng
-rf : phôc håi sinh lùc, néi lùc vµ cooldown ngay lËp tøc
-reveal : më s¸ng toµn b¶n ®å

C¶m ¬n c¸c b¹n ®· tham gia trËn ®Êu.
Mäi th¾c m¾c vui lßng truy cËp www.PHUTU.TK ®Ó ®­îc gi¶i ®¸p.
Nªn download map t¹i www.PHUTU.TK hoÆc www.PLAYDIVIDE.TK.

-ap: Mçi ng­êi ch¬i tù chän hero.
-ar: Chän ngÉu nhiªn hero cho tÊt c¶ ng­êi ch¬i.
-sh: TÊt c¶ ch¬i 1 hero gièng nhau.


Present by 0T0.Lowji
Updated: 17/8/2011
Modes: -ap, -ar, -sh, -swap, -ms, -wtf, -test, -clear
Patch: 1.24e

mở rộng / sụp đổ

Tương tự như bản đồ:

Divide amp Fight v2.09f Final
Divide amp Fight v2.09f Final (Hero Defense)
Warcraft map: 7121kb.
Present by |cff0080ff0T0.Lowji|r developed by |cff8000ffLeo |r|cffa042ffOb|r|cffc082ffli|r|cffd7aeffvi|r|cffe9d2ffon|r Patch: 1.24e |cff80ff00http://phutu.org http://www.facebook.com/daffanpage http://diendan.garena.vn/|r

Divide amp Fight v2.04i
Divide amp Fight v2.04i (Other)
Warcraft map: 5759kb.
Present by |cff0080ff0T0.Lowji|r | www.phutu.org | |cffffff00Ngoc Leo|r Updated: 2/3/2012 1:37 Modes: -ap,-apcl,-aptp,-apmt, -ar,-arcl,-artp,-armt,-ban,-solo, -sh, -swap, -ms, -wtf, -test, -clear Patch: 1.24e

Divide amp Fight v2.04hDivide amp Fight v2.13c Final
Divide amp Fight v2.13c Final (Hero Defense)
Warcraft map: 7335kb.
Present by |cff0080ff0T0.Lowji|r developed by |cff8000ffLeo |r|cffa042ffOb|r|cffc082ffli|r|cffd7aeffvi|r|cffe9d2ffon|r |cff80ff00http://phutu.org http://www.facebook.com/daffanpage http://diendan.garena.vn/|r

+ thêm bản đồ mới
tải vềclick to change language >> ru ua de en vi es

Рейтинг@Mail.ru
© warcmaps.com | Quy định | thư
Nếu bạn sao chép tài liệu cho thấy một liên kết đến trang web warcmaps.com